Naprawy, remonty, odświeżanie w lokalu wynajmowanym – prawa i obowiązki stron

Podobno to dobry czas, by odświeżyć nieruchomości, a także dokonać w nich drobnych napraw. Jeśli jesteś najemcą, możliwe, że zastanawiasz się kto i na czyj koszt ma wykonać daną naprawę w lokalu.

Gdy te obowiązki nie są szczegółowo określone i przypisane poszczególnym stronom w umowie najmu albo jeśli dany rodzaj naprawy nie został objęty umową najmu (trudno jest przecież wszystko przewidzieć na etapie zawierania umowy), źródłem informacji kogo obciążają nakłady na lokal są:

  •  w przypadku umowy najmu lokali mieszkalnych – art. 6a i 6b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 150)
  • w przypadku umowy najmu lokali użytkowych – art. 681, 662 § 2 i 663 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121)

Nie lubię cytować „suchych” przepisów, ale tym razem, to będzie najlepsza metoda, by przedstawić zakres obowiązków stron w poszczególnych sytuacjach:

LOKALE UŻYTKOWE

Podstawowa zasada:

Art. 662 KC

  1. Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.
  2. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę.
    Jak ustawodawca zdefiniował drobne nakłady?

Art. 681 KC
Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności*: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

  • Zwrot „w szczególności” oznacza, że jest to przykładowe wyliczenie, które obejmuje najważniejsze elementy, ale oprócz nich mogą wystąpić także inne niewymienione w tym przepisie.

Dla pełnego obrazu tematu istotne jest by wspomnieć tutaj jeszcze przepis, który również zawiera w swej treści określenie „przydatny do umówionego użytku”:

Art. 663. Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naj

0 komentarzy